rys 3

Dla autorów

ceramika przezroczystaRedakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, jak również artykuły informacyjne i felietony, poświęcone problematyce szkła i ceramiki w przemyśle, nauce,  sztuce  oraz historii. Przesłanie tekstu do redakcji jest równoważne z wyrażeniem zgody wszystkich Autorów na jego publikację.

Przesłane artykuły nie powinny naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904). Przed publikacją Autorzy otrzymują do podpisania umowę licencyjną z Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o.o. o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę. Zarówno treść pracy, jak i wykorzystane w niej ilustracje oraz zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub  muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz dokonywania streszczeń. Wszystkie zamieszczone materiały są objęte prawem autorskim, a ich przedruk w jakiejkolwiek formie jest zabroniony.

Redakcja będzie przeciwdziałać zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej oraz powiadamiać o ich wystąpieniu odpowiednie podmioty.

 • ghostwriting - przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
 • guest authorship (honorary authorship) - przypadek, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Zasady Etyczne (zgodne z COPE)

 

Szkło i Ceramika” jest recenzowanym czasopismem naukowym, które podlega zasadom etyki naukowej. Z tego względu czasopismo zobowiązane jest do podejmowania działań mających na celu przestrzeganie zasad etycznych w publikowanych artykułach. Dopuszcza do publikacji artykuły naukowe charakteryzujące się wysoką jakością, zapewnia najwyższe standardy redakcyjne oraz reaguje na wszelkie nieetyczne i nierzetelne postępowanie w nauce. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej i nieetycznego zachowania, będą odnotowywane i przekazywane odpowiednim organom (np. organizacjom zatrudniających autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom innych czasopism). Wymagane jest by zasad etyki przestrzegać na każdym etapie redakcyjnym, co oznacza, że zasady te obowiązują autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawcę.

 

ETYKA WYDAWNICZA

 1. Zadaniem redaktora jest w pełni obiektywna i sprawiedliwa ocena zgłoszonego artykułu naukowego, bez dyskryminacji autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Decyzje podjęte przez redaktora są podjęte całkowicie w oparciu o treść analizowanego artykułu, z uwzględnieniem jego oryginalności, wartości naukowej, jasności prezentowania zagadnień, ważności badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie.
 2. Wszystkie materiały dostarczone redaktorowi przez autorów traktowane są jako poufne i nie dzieli się on jakąkolwiek formą wiedzy z nich wynikającą z osobami niezaangażowanymi w proces bezpośredniej publikacji w ramach jednego numeru, jak również nie wykorzystuje ich do własnych celów bez pisemnej zgody autorów.
 3. Redaktor umożliwia publikację negatywnych wyników badań.
 4. W przypadku krytyki artykułu naukowego opublikowanej na łamach czasopisma, autorzy mają możliwość merytorycznej polemiki dotyczącej skrytykowanych fragmentów artykułu, również publikowanej w czasopiśmie.
 5. Redaktor i redakcja ściśle przestrzega prawnych wymogów związanych z przestrzeganiem praw autorskich (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA

Głównym zadaniem recenzenta jest przygotowanie recenzji przesłanych artykułów naukowych. Recenzja stanowi rodzaj wsparcia dla Redaktora Naczelnego oraz redakcji w podjęciu decyzji dotyczącej publikacji artykułu w czasopiśmie oraz służy autorom radą co do tego, które fragmenty ich artykułów wymagają modyfikacji lub uzupełnienia, jeśli to konieczne.

 1. Recenzent powinien obiektywnie ocenić swoje możliwości dokonania recenzji artykułu w zakresie merytorycznym oraz w zadanym przez redakcję czasie.
 2. Recenzent nie może dokonać recenzji, jeżeli tworzy konflikt interesów wynikający z powodów finansowych, osobistych lub służbowych, z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją naukową.
 3. Recenzent musi podpisać deklarację potwierdzającą brak konfliktu interesów.
 4. Wszystkie materiały dostarczone recenzentowi przez autorów traktowane są jako poufne i nie dzieli się on jakąkolwiek formą wiedzy z nich wynikającą z osobami nie zaangażowanymi bezpośrednio w proces publikacji w ramach jednego numeru, jak również nie wykorzystuje ich do własnych celów bez pisemnej zgody autorów.
 5. Recenzja dostarczona przez recenzenta powinna być przygotowana ze szczególnym odniesieniem i konkretnymi komentarzami popartymi konkretnymi argumentami, jednak pozbawiona personalnych uwag i odniesień do autorów.
 6. Zadaniem recenzenta jest również skontrolowanie, czy w artykule występują treści o wysokim stopniu podobieństwa do treści występujących w innych publikacjach, o których istnieniu wie, oraz poinformowanie o tym fakcie redaktora, jeżeli taka sytuacja ma miejsce.  

 

OBOWIĄZKI AUTORA

 1. Obowiązkiem autora jest przesyłanie do redakcji jedynie oryginalnych prac, nie zamieszczanych wcześniej w innych czasopismach oraz w materiałach z konferencji. Czasopismo nie toleruje zgłaszania tej samej publikacji jednocześnie do kilku czasopism.
 2. Autor oświadcza, że ma pełne prawo do zarządzania przesyłanymi materiałami.
 3. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi redakcji:
  •    Wytyczne dla autorów artykułów naukowych (PDF)
  •    Wytyczne dla autorów pozostałych artykułów (PDF).
 4. Artykuł powinien zawierać aktualny stan wiedzy z omawianej dziedziny. Prezentowany tekst, w tym w szczególności metodyka i wyniki badań, powinny być przedstawione w sposób jasny i czytelny pozwalający na ewentualne powtórzenie badań przez innego badacza.
 5. Jeśli przesłany do redakcji artykuł stanowi kontynuację wcześniej prezentowanych częściowych wyników badań, autor powinien umieścić w artykule stosowną informację na ten temat oraz poinformować o tym fakcie redakcję.
 6. Autor oświadcza, że wyniki badań umieszczone w artykule nie były fałszowanie lub manipulowane, oraz w uzasadnionych przypadkach, że badania wykonane były zgodnie z zasadami etycznymi oraz formalnymi, obowiązującymi w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).
 7. Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę redakcji lub uprawnionych instytucji.
 8. Autor zgłaszający artykuł do redakcji ma obowiązek umieścić jako współautorów wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie danej publikacji, tzn. koncepcji, założeń, metodyki i prowadzenia badań, interpretacji wyników, opracowania manuskryptu, wyszukiwania literatury. Publikacja powinna zawierać aktualną afiliację każdego z współautorów. Nietolerowane jest wymienianie w publikacji jako autora/współautora osoby, w ogóle nie uczestniczącej w przygotowywaniu publikacji, bądź też której udział był znikomy (tzn. guest authorship). Autor zgłaszający artykuł powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy godzą się na zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz akceptują jego ostateczną wersję przed drukiem.
 9. W przypadku zaobserwowania przez autora istotnych błędów w przesłanej przez niego publikacji, powinien on poinformować o tym redakcję oraz niezwłocznie poprawić istniejące błędy bądź przygotować stosowne sprostowanie w tej sprawie.
 10. Autor powinien przekazać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzn. financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA NIEETYCZNYCH PRAKTYK ORAZ NIERZETELNOŚCI NAUKOWEJ AUTORA

Redakcja będzie przeciwdziałać występowaniu zjawisk takich jak ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej oraz powiadamiać o ich wystąpieniu odpowiednie podmioty.

 • ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
 • guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

 

W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia nierzetelności naukowej bądź też nieetycznych praktyk w nadesłanym do redakcji artykule, redakcja w pierwszej kolejności zwróci się z prośbą do autorów pracy o ustosunkowanie się do stawianych im zarzutów. W przypadku potwierdzenia występowania nierzetelności naukowej bądź też zastosowania nieetycznych praktyk, redakcja ma prawo opublikować informację o wykrytej nierzetelności oraz powiadomić jednostkę, przy której autor jest afiliowany o zaistniałym fakcie.

 

 

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...