rys 9

Znaczenie sztuki w publicznej przestrzeni miejskiej na podstawie wybranych przykładów obiektów ceramicznych we Wrocławiu

Publiczna przestrzeń miejska i jej założenia – wprowadzenie Zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozdział 1, Art. 2. pkt. 6, „przez obszar przestrzeni publicznej należy rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (...)”. Przestrzeń publiczna, miejska, jest dobrem wspólnym, stanowi miejsce integracji bądź współistnienia różnych grup wiekowych, niezależnie od statusu materialnego czy wykształcenia.

W przeciwieństwie do przestrzeni prywatnych, półprywatnych i półpublicznych, strefy publiczne mają służyć wszystkim, być ogólnodostępne i otwarte. Jest to dobro społeczne, które stwarza możliwość nieograniczonego przebywania w swoim obrębie, „powinno pozwalać ludziom organizować się lokalnie, stwarzać poczucie przynależności do wspólnoty, dawać okazje do spotykania się, poznawania”. Elementami przestrzeni publicznej są zarówno sklepy, sale gimnastyczne czy świetlice, jak również parki, skwery czy place miejskie. Nierozerwalnym elementem zewnętrznych przestrzeni publicznych jest mała architektura, której obecność wzbogaca obszary użytku publicznego. Siedziska, donice, stojaki na rowery czy obiekty świetlne to przykłady form użytkowych dopełniających przestrzeń miejską. Obok nich widoczne są artystyczne formy przestrzenne i płaskie, których funkcjonalny charakter pozostaje na dalszym planie. Materiał i technika ich wykonania

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. arch., mgr sztuki Paula Pater
P PaterAbsolwentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej, absolwentka Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Sztuki i Wzornictwa Ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Doktorantka na Wydziale Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Interesuje się tematyką ceramiki w architekturze.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

STRESZCZENIE
Przestrzeń publiczna to ta strefa w mieście, do której dostęp ma każdy z nas. Dzięki swojej otwartości i powszechności jest miejscem stworzonym do różnych form prezentacji szerokiemu gronu odbiorców. Oprócz przestrzeni i obiektów związanych bezpośrednio z pełnieniem danej roli oraz funkcji, istotnymi elementami są tu dzieła sztuki, których istnienie jest ważne i potrzebne. Rola obiektów artystycznych w przestrzeni miejskiej jest złożona i wielowymiarowa. Sama estetyka formy nie jest wystarczająca dla widza, który potrzebując interakcji ze sztuką chce ją współtworzyć lub przynajmniej dotknąć i wypróbować. Obiekt artystyczny to sposób identyfikacji przestrzeni miejskiej, jak również zapis istotnych wydarzeń dla miasta, możliwość przekazu o wartości edukacyjnej. Przestrzeń publiczna to pole kontaktu artysty z odbiorcą, dające szerokie spektrum działania. Potrzebujemy sztuki w mieście.
SUMMARY The importance of art in the public space of the city on the basis of selected examples of ceramic objects in Wrocław
Public space is the zone in the city, where each of us have access. Thanks to its openness and universality is a place created for different forms of presentation to a wide audience. In addition to the space and the objects directly connected with the performance of the role and function, important elements here are pieces of art whose existence is important and necessary. The role of art objects in urban space is complex and multidimensional. The aesthetic of forms is not sufficient for the viewer, who needing to interact with the art and wants to contribute, or at least to touch and try it out. Art object is a method for identifying the urban space, as well as a record of important events for the city, the possibility of transmission of educational value. Public space is the area of contact of the artist with the recipient, providing a broad spectrum of activity. We need art in the city.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...