rys 9

Wstępne wyniki wytwarzania proppantów o właściwościach magnetycznych

Syntetyczne proppanty ceramiczne są produktem wytwarzanym i rozpowszechnionym za granicą. Są dostępne w handlu jako produkt komercyjny i tylko ich cena może być powodem weryfi kacji dotychczasowych technologii wytwarzania. Mają ustalone parametry użytkowe (m.in. wytrzymałość mechaniczna na ściskanie, twardość, morfologia i rozmiar ziaren, ciężar nasypowy) oraz sprecyzowane metody ich badania.

Tradycyjny sposób wytwarzania ceramicznych proppantów obejmuje następujące operacje: opracowanie składu chemicznego, przygotowanie sproszkowanego zestawu surowcowego, formowanie ziaren proppantu (granulacja, pelletyzacja), zagęszczanie w wyniku spiekania, a niekiedy dodatkowo mechaniczną obróbkę wykończeniową. Formowanie ziaren granulatu propanowego może być prowadzone za pomocą suszarni rozpyłowej lub za pomocą mieszadła Eiricha. Specyficzne szczegóły procesu wytwarzania są jednak zastrzegane przez znanych producentów w licznej literaturze patentowej.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr hab. Cecylia Dziuba, prof ICiMB
C DziubakSekretarz naukowy w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badania wysokotemperaturowych procesów w fazie stałej, w szczególności syntezy pigmentów ceramicznych. Obecnie uczestniczy w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, poświęconemu wytwarzaniu i badaniom nad proppantami ceramicznych o specjalnych właściwościach.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

STRESZCZENIE:

Proppanty komercyjne, niezależnie od rodzaju materiałów używanych do wytwarzania, są przeznaczone do wypełniania i utrzymywania otwartych szczelin w złożach łupków gazonośnych, powstałych w trakcie szczelinowania hydraulicznego. nProppanty stabilizują złoża na dużych głębokościach (nawet 2–3 km), przy panujących tam wysokich ciśnieniach (do 75 MPa). W związku z tym do podstawowych ich właściwości należy duża wytrzymałość na ściskanie, odpowiednia wielkość, jednorodność, kulistość i gładkość ziaren oraz mały ciężar właściwy. Właściwości fi zyczne proppantów zależą od parametrów technologicznych, natomiast ich wytrzymałość mechaniczna, ciężar i odporność chemiczna są związane z ilościowo- jakościowym składem surowców zastosowanych do wytwarzania. Ostatnio podejmowane są badania nad wytworzeniem proppantów tzw. „znacznikowych”, które oprócz typowych właściwości charakterystycznych dla zwykłych proppantów, posiadają dodatkowe cechy pozwalające na przykład na lepszą ocenę stopnia zasięgu szczelinowania hydraulicznego. W literaturze rozważane są między innymi proppanty z dodatkiem radioizotopów, proppanty aktywne w polu elektromagnetycznym posiadające wysokie przewodnictwo elektryczne lub odpowiednie właściwości magnetyczne. Proppanty wykazujące właściwości magnetyczne należą do potencjalnie najbardziej obiecujących rodzajów materiałów znacznikowych, jednakże nowatorski proces ich wytwarzania jest złożony, zarówno w zakresie doboru surowców, jak i parametrów poszczególnych etapów procesu. Celem prac przedstawionych w publikacji jest opracowanie warunków wytwarzania proppantów ferrytowych metodami ceramicznymi oraz określenie kryterialnych parametrów jakościowych wraz z opracowaniem metod badania.

SUMMARY The preliminary results of the production of magnetic marker proppants
Commercial proppants, apart from types of materials used for their production, are designed to fi ll and maintain open fissures in shale deposits arising during hydraulic fracturing. Proppants stabilize deposits at great depths (even 2–3 km) under presence of high pressures (up to 75 MPa). Their basic properties include high resistance to compression, right size, uniformity, sphericity, smoothness of grains and adequate specific weight. While physical properties of proppants depend on technological parameters, their mechanical strength, weight and chemical resistance are related to the quantitative and
qualitative composition of raw materials used for their production. Recent researches are focused on the production of marker proppants, which apart from properties typical for regular proppants, have additional properties allowing to better assess the degree of hydraulic fracturing. Moreover, proppants with an addition of radioisotopes and proppants active in the electro-magnetic fi eld with high conductivity or adequate magnetic properties are being considered in current literature. Proppants with magnetic properties belong to the prospectively most promising types of marker proppants however innovative production process is complex both in the terms of the selection of raw materials and parameters of each process stages. The aim of the works presented in the paper is to develop the conditions for producing magnetic marker proppants by ceramic methods, moreover to determine quality criteria and testing methods.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...