rys 9

Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych

Pionowe elementy przeszklone, do których zaliczyć można ściany działowe oraz osłonowe, jak również zamknięcia występujących w nich otworów (drzwi i okna), są powszechnie stosowane we współczesnym budownictwie. Przegrody tego typu, w wielu przypadkach oprócz wszystkich normalnych funkcji związanych ze statyką czy też sposobem użytkowania danego obiektu, muszą również pełnić te związane z bezpieczeństwem pożarowym. Dlatego też w konstrukcjach tego rodzaju stosowane są często specjalne rozwiązania umożliwiające powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru, takie jak wkłady izolacyjne, uszczelki pęczniejące, czy też przede wszystkim specjalne przeszklenia ogniochronne – monolityczne lub warstwowe. Dotyczy to głównie przegród stosowanych w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, kina, szkoły czy galerie handlowe oraz w budynkach o dużej wysokości, które z uwagi na swoje przeznaczenie zapewnić muszą wysoki poziom bezpieczeństwa, wynikający z przepisów polskiego prawa.

 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego pionowych elementów przeszklonych w przypadku polskiego prawa budowlanego zestawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W dokumencie tym ustanowione zostało pięć klas odporności pożarowej budynków oznaczonych literami od „A” (najwyższe wymagania) do „E” (najniższe, w zasadzie szczątkowe wymagania), do których zaliczony być może dany obiekt lub jego część. W zależności od klasy odporności pożarowej budynku, wymagania w zakresie odporności ogniowej pionowych elementów przeszklonych określone są przez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej w zakresie szczelności i izolacyjności (EI) lub wyłącznie szczelności (E). Ściany osłonowe – jako zewnętrzne ściany budynku – powinny posiadać klasę
odporności ogniowej od EI 30 (o↔i) do EI 120 (o↔i) w zależności od klasy odporności pożarowej budynku. Wymagania te dotyczą w głównej mierze obszaru pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem, jednakże w przypadku bliskiego sąsiedztwa innego budynku (mniej niż 8 m pomiędzy budynkami ZL) dotyczyć mogą również całości ściany osłonowej. Ściany działowe w zależności od klasy odporności pożarowej budynku powinny posiadać klasę odporności ogniowej od EI 15 do EI 60. W przypadku zamknięć otworów, klasy odporności ogniowej znajdują się w przedziale od E 15 do E 60 oraz od EI2 15 do EI2 120 w zależności od odporności pożarowej oraz od miejsca, w którym się znajdują.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Bartłomiej Sędłak
dr inż. Paweł Sulik
B SedlakAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Zatrudniony w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Pracowni Odporności Ogniowej Przegród, Elementów Instalacyjnych i Dymoszczelności. Specjalista z zakresu badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych i osłonowych, drzwi, okien, uszczelnień przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych. Autor i współautor kilkunastu artykułów technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków.
P SulikAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Obecnie pracownik naukowy zatrudniony w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego, oceny stanu technicznego obiektów, oraz oceny wyrobów i elementów budowlanych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji technicznych z zakresu m.in. bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji.

 

 

 

STRESZCZENIE:
W niniejszej pracy zaprezentowane zostały główne aspekty związane z odpornością ogniową pionowych elementów przeszklonych. Przedstawiona została metodyka badań oraz sposób klasyfi kacji pionowych przegród przeszklonych w zakresie odporności ogniowej. Ponadto w artykule zreferowano wnioski płynące z badań odporności ogniowej elementów tego typu, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.
SUMMARY Fire resistance of vertical glazed elements
This paper discusses main problems related to the fire resistance of vertical glazed elements – test methodology and way of classification for this type of elements. In addition, the article presents the conclusions from the tests of fi re resistance of such elements conducted in the last years by the Fire Research Department of Building Research Institute.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...