rys 9

Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku z zastosowaniem wybranych substancji strącających

W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano znaczący postęp w zrozumieniu wielu podstawowych aspektów syntezy nanocząstek, a to jest przyczyną powstawania i rozwoju kolejnych metod syntezy i komercyjnej produkcji nanocząstek. Najnowsze metody syntezy, których przykłady zostały opisane w pracy, pozwalają w coraz większym stopniu na pokonanie problemów związanych z preparatyką nanomateriałów.

Od procesu syntezy związków chemicznych wymaga się nie tylko możliwości uzyskania produktu spełniającego kryteria rozmiaru nanometrycznego. Jak się okazuje, kryterium to jest ważne, ale nie wystarczające aby uznać daną metodę syntezy za odpowiednią. Dla wielu zastosowań praktycznych niezbędne jest bowiem otrzymanie nanoproszków charakteryzujących się obok rozmiaru nano, także:

  • zbliżonym kształtem (morfologia)
  • identycznym składem chemicznym
  • identyczną strukturą krystalograficzną
  • odpowiednio rozwiniętą powierzchnią właściwą (w zależności od zastosowania)
  • wąskim przedziałem rozmiaru nanocząstek (monodyspersja)
  • brakiem aglomeracji nanocząstek (powinna być bez trudu usuwalna).

 

Autor: dr inż. Tomasz Strachowski
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, Zakład Bioceramiki

 

STRESZCZENIE:
Celem pracy było zbadanie wpływu zastosowanych substancji strącających na morfologię, wielkość ziarna nano tlenku cynku otrzymanego metodą hydrotermalną w reaktorze mikrofalowym. Jako substancji strącających użyto: zasady potasowej, mocznika, amoniaku oraz trietanoloaminy (TEA). Przeprowadzone eksperymenty pokazały jak istotny wpływ na właściwości otrzymywanego produktu ma dobór odpowiednich substancji strącających. Zauważyć można różny kształt ziaren, ich wielkość oraz powierzchnię właściwą. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule są kontynuacją pracy nad doborem optymalnego reaktora do syntez hydrotermalnych nano tlenku cynku. Zamieszczone wyniki autor przedstawił w swojej rozprawie doktorskiej.
SUMMARY Hydrothermal synthesis of nano zinc oxide with selected precipitating substance application
The aim of this study was to investigate the effect of the substance precipitating on the morphology, particle size nano zinc oxide derived hydrothermal method in a microwave reactor. Was used as the precipitating substances: potassium hydroxide, urea, ammonia and triethanolamine (TEA). Conducted experiments have shown a significant effect on the properties of the resultant product is the selection of suitable precipitants. However, there were different grain shape, size and surface area. The results presented in this article is a continuation of work on the selection of the optimal reactor for hydrothermal synthesis of nano zinc oxide. Posted by results presented in his doctoral thesis.
Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma 2/2013.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...