rys 9

Immobilizacja nieorganicznych odpadów stałych w materiałach spiekanych

Intensywny rozwój gospodarczy świata i wzrost poziomu życia mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych doprowadził do powstania olbrzymiej ilości bardzo szkodliwych i niebezpiecznych odpadów. Niewłaściwe postępowanie z odpadami stwarza zagrożenie nie tylko dla środowiska, w którym żyjemy ale również dla nas samych.

W Polsce ogólna zasada jaka obowiązuje w gospodarceodpadami mówi o ograniczaniu i zapobieganiu ich powstawania. W dalszej kolejności powinny one zostać poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu, w ostateczności gdy nie ma innych sposobów ich wykorzystania – bezpiecznemu składowaniu.

Prognozowany model gospodarki odpadami w krajach Unii Europejskiej zakłada, iż w 2020 roku najwięcej odpadów, bo aż 30%, będzie poddawanych recyklingowi, drugie tyle (30%) procesowi spalania, maksimum 20% będzie kompostowanych. Podobnie sprawa będzie wyglądać w przypadku odpadów składowanych, bowiem ilość odpadów trafiających na wysypiska ma być drastycznie ograniczona (maksymalnie do 20%).

 

Autorzy: dr inż. Anna Zawada , Ilona Łęgowik , Monika Strzelecka
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Instytut Inżynierii Materiałowej, Częstochowa,

 

STRESZCZENIE:
Badaniami objęto materiały odpadowe w postaci żużla, stłuczki oraz włókna szklanego. Z mieszanin odpadów sporządzono zestawy w odpowiednich proporcjach surowcowych, poddano obróbce termicznej oraz wykonano szereg badań. Przeprowadzono analizę mikrostrukturalną, wyznaczono gęstość pozorną, porowatość otwartą oraz nasiąkliwość otrzymanych spieków. Stosując metodę scratch test wykonano badanie odporności na zarysowanie diamentowym stożkiem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzrost zawartości stłuczki szklanej w próbkach powodował duży wzrost gęstości pozornej kosztem zmniejszenia porowatości badanych materiałów.
SUMMARY Immobilization of solid waste materials sintered
The study included waste materials in the form of slag, cullet and fiberglass. Done with a mixture of waste in the appropriate proportions set of raw materials, and subjected to a heat treatment, a series of tests. An analysis of microstructural, determined the apparent density, open porosity and water absorption, obtained by sintering. Using the scratch test method tests were performed scratch resistance diamond cone. The research found that the increase in cullet content in the samples resulted in a large increase in the apparent density at the expense
Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma 2/2013.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.

ISSN 0039-8144

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. więcej informacji...